Kompetanseplan oppvekst

Kompetanseplan for oppvekst skal gi et utgangspunkt for at virksomhetene tilrettelegger og utvikler sin kompetanse med utgangspunkt i Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 .

“Strategi for kvalitet i oppvekst er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst. Målet er at alle barn og unge skal oppleve å lykkes i eget liv, føle mestring og glede ved egen utvikling og dermed utvikle god selvfølelse. Å mestre eget liv, respektere forskjellighet og bidra positivt i et heterogent samfunn vil føre til at dagens barn og unge blir rause og robuste samfunnsborgere”.

Direktør for oppvekst og utdanning

Kompetanseplan for oppvekst vil lede an mot en realisering av perspektivene i Strategi for kvalitet i oppvekst 2025. Den vil være en viktig plattform for å sikre en felles kompetanseforståelse for de som jobber med barn og unge i Asker, og støtte opp om samhandlingen mellom tjenestene . En felles faglig plattform vil være av betydning i utviklingen av et felles system for kompetanseheving, og sikrer at alle til enhver tid er kjent med hvilke tiltak som er iverksatt. Alle som jobber i oppvekst i Asker har ansvaret for å utvikle kvaliteten i tjenesten, fra Direktør til ledere og den enkelte medarbeider. For å lykkes i kvalitetsarbeidet må kunnskap og erfaringer deles innad på egen virksomhet og på tvers av virksomheter og tjenesteområder.

Kai Erik Lund

Direktør for oppvekst og utdanning