Følgeforskning

Følgeforskning på digital læring, ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Bakgrunn og formål

På oppdrag fra Asker kommune har Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, fått i oppdrag å gjennomføre en studie av Asker kommunes satsing på digital læring i grunnskolen. Prosjektet startet opp januar 2017 og avsluttes desember 2019 om omfatter kommunens skoler. I studien vil de fleste som på ulike vis er involvert (lærere, kontaktlærere, elever, skoleledere, foreldre med flere) bli forespurt om å stille til intervju, besvare spørreundersøkelser eller få besøk av NIFU, siste gjelder utvalgte skoler.

NIFU er et forskningsinstitutt som i all hovedsak arbeider med forskning knyttet til utdanning, forskning og innovasjon, det er ca. 70 ansatte og har kontorer i Oslo. Studien gjennomføres av seniorforskerne Fazilat Siddiq, Robin Ulriksen, Sabine Wollscheid, Markus Bugge og Cathrine Tømte, sistnevnte er prosjektleder.

Hva innebærer deltakelse i studien?

I evalueringen vil vi benytte spørreundersøkelser, loggdata, intervjuer og observasjoner. Spørsmålene vil omhandle erfaringer med satsingen knyttet til teknologiske utfordringer, organisatoriske og administrative sider, pedagogisk opplegg og ikke minst kontakt mellom skolen og hjemmet. I intervjuer og observasjoner vil vi lage korte skriftlige notat. I intervjuer vil vi også benytte lydopptak. Loggdata innebærer at vi henter ut anonymiserte logger fra læringsplattformen som brukes ved skolene i kommunen. Verken opptak, notat eller loggdata vil inneholde opplysninger som kan identifisere deltakerne. Foreldre kan på forespørsel se spørreskjema og tema for intervju i forkant.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er prosjektleder og prosjektmedarbeider som har tilgang til dataene innhentet i studien. I tillegg vil masterstudent som er i praksis ved NIFU ha begrenset tilgang til noen intervjuer som omfattes av datamaterialet. For å sikre konfidensialitet vil navneliste og koblingsnøkkel lagres adskilt fra øvrige data.

Når resultatet fra studien publiseres vil alt informantene siteres som «elev, x. trinn», «lærer», «skoleleder», «prosjektleder» og lignende. Prosjektet skal etter planen avsluttes 31 desember 2019. Da vil personopplysninger og opptak slettes. Resterende datamateriale vil slik sikret anonymitet.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Cathrine Tømte, prosjektleder for evalueringen. Telefon 96094014, cathrine.tomte@nifu.no

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.