Ressursgrupper

Alle skoler har opprettet en ressursgruppe og en ressursgruppeleder for å drive prosjektet digital læring i askerskolen. Kontakt ledelsen på skolen hvis du ikke vet hvem som er ressursgruppeleder på din skole.

Mandatet til gruppen er

  • å planlegge og gjennomføre aktiviteter på skolen i trå med de overordnede målene i prosjektet
  • bistå lærere med metodisk bruk av teknologi i fag
  • vurdere og spille inn endringer og behov til prosjektet

Skoleledere i Asker

  • Er digitale forbilder
  • Leder lærernes digitale læring
  • Er pådrivere for deling av undervisningsopplegg/erfaringer
  • Uttrykker tydelige forventninger til lærerne
  • Følger opp elevenes digitale læringsresultater
  • Deltar i kompetansehevingstiltak og lærende ledernettverk

(fra Temaplan for digital læring i askerskolen)