Digitale ferdigheter

Den politisk vedtatte temaplanen for digital læring i Askerskolen beskriver læringens mål i prosjektet som en øking av digitale ferdigheter for elever på alle trinn. På denne siden finner du definisjon av digitale ferdigheter og nivåbeskrivelser. På IKTplan finner du konkrete utdypinger av målene i Kunnskapsløftet.

Du vil få opplæring i regi av skolen i de forskjellige områdene basert på kompetansepakkene i IKTplan.no

Hva er digitale ferdigheter?

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Ferdighetsområder i digitale ferdigheter

Tilegne og behandle innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk.

Produsere og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, for eksempel sammensatte tekster.

Kommunisere innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og medier til å samarbeide i læringsprosesser, og til å presentere egen kunnskap og kompetanse til ulike mottakere.

Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett.

Hvordan utvikles digitale ferdigheter?

Utvikling av digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Videre innebærer det å benytte digitale verktøy, medier og ressurser til å tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I dette ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra bruksområdet.

Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet - nivåbeskrivelser

Tilegne og behandle

Nivå 1: Leser hypertekst og enkel interaktiv informasjon og bruker bilde- og ikonbasert navigasjon.

Nivå 2: Gjør enkle digitale søk, og leser og tolker informasjon fra digitale kilder. Bruker enkle digitale ressurser og verktøy for informasjonsbehandling og læring.

Nivå 3: Velger og vurderer informasjon og søkestrategier fra digitale kilder. Bruker ulike digitale verktøy og ressurser for informasjonsbehandling og læring.

Nivå 4 : Filtrerer, omformer og sammenstiller informasjon fra digitale kilder. Bruker relevante søkeverktøy og behersker søkestrategier i arbeid med fag.

Nivå 5: Innhenter og organiserer løpende oppdatert digital informasjon. Bruker avanserte søkestrategier og kilder i arbeid med fag.

Produsere og bearbeide

Nivå 1: Skriver enkle tekster på tastatur og lager enkle digitale sammensatte tekster. Kjenner til enkel digital kildebruk og opphavsrett.

Nivå 2: Lager digitale sammensatte tekster med ulike elementer og enkle digitale formkrav. Bruker enkel digital kildebruk og opphavsrett, også ved gjenbruk og videreutvikling.

Nivå 3: Lager digitale sammensatte tekster med lenket innhold. Forstår og bruker digitale formkrav i egne tekster. Refererer til digitale kilder og bruker regler for opphavsrett.

Nivå 4: Produserer og redigerer digitale sammensatte tekster. Referer til og vurderer digitale kilder i aktuelle faglige situasjoner.

Nivå 5: Velger og bruker digitale verktøy ut fra behov, digitale formkrav, arbeidsform og mottakere. Forvalter opphavsrett på egne digitale produkter. Behersker digital kildehenvisning.

Kommunisere

Nivå 1: Bruker enkle digitale verktøy og medier i presentasjon og kommunikasjon.

Nivå 2: Bruker et utvalg digitale verktøy og medier i presentasjon og kommunikasjon.

Nivå 3: Bruker ulike digitale verktøy og medier for å formidle et budskap både i en-til-en og i gruppekommunikasjon.

Nivå 4: Bruker digitale medier og verktøy for å formidle et budskap presist for kommunikasjon og dokumentasjon.

Nivå 5: Velger, vurderer og bruker digitale kommunikasjonsverktøy og medier ut fra ulike faglige behov.

Digital dømmekraft

Nivå 1: Følger enkle regler for digital samhandling. Kjenner til enkle regler for personvern på Internett.

Nivå 2: Bruker grunnleggende nettvett og har kunnskap om regler for personvern på Internett.

Nivå 3: Bruker nettvett og følger regler for personvern på Internett og i sosiale medier.

Nivå 4: Bruker Internett og sosiale medier forsvarlig.

Nivå 5: Har evne til etisk refleksjon og vurdering av Internett og sosiale medier som kommunikasjons- og informasjonskanal.

Kilde: Udir