Grau Superior

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL.


Elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació físic-esportius recreatius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL


Elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

L'instiut de l'ESPORT de Sabadell

Estudis d’animació i d’activitats físiques i esportives

Pensa, creu, somia i atreveix-te!

Walt Disney