Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, училището е получило 49 броя Лаптопи с ОС ChromeOS Acer Chromebook 314 C933T и 63 броя Лаптопи с ОС ChromeOS: Acer Chromebook spin 511 R752T