รายชื่อครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

ชั้นอนุบาล 1

นางสาวอัณศยา คงรัตน์

นางสาวพรรษพร ธิบดี

ชั้นอนุบาล 2

นางรัมภา สรรพกุล

นางสาวณศิภัสร์ อมรอักษรสิทธิ์

นางสาวนิชรัตน์ พันชั่ง

นางสาวธัญฑ์สุภัค พรหมทอง

นางสาวฐปนีย์ โปนุ้ย

ชั้นอนุบาล 3

นางสาวพจนีย์ ช่วยณรงค์

นางวันดี นาคอุดม

นางสาวธนพร ภู่จรัสสกุลชัย

นางสาวปิยาภรณ์ หัสรินทร์

นางจิตราภรณ์ บูรณชัย

ชั้น ป.1

นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญ

นางจินตนา ชูทอง

นางนลพรรณ อนุรักษ์

นางสาวฐานิษา แซ่ตัน

นางบุษบา โอสถเจริญ

นางสาววรางคณา ลาภวงศ์ประเสริฐ

นางสาวปุณยนุช ชูทอง

ชั้น ป.2

นางสาวอัจฉรา จงใจ

นายชาคริต พงษ์ไทย

นางสาววจิรา คงเกลา

นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียร

นางสาววริศรา แซ่ล่อ

นางสาวบุษยมาศ รุ่งแดง

นางสาววาสนา มากแก้ว

นายยุทธกิจ สัตยาวุธ

ชั้น ป.3

นางสุกัญญา ไชยกิจบำรุง

นางสาวโสภิดา ขันชะลี

นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์

นางสาวนวินดา ทัพพ์ธนนันท์

นางสาวอนันตยา ป้อมไธสง

นางสาวดารารัตน์ ศิลป์เพ็ชร

นายเอกฉัตร แคว้นโอฬาร

ชั้น ป.4

นางอรอุมา ณ นคร

นางสาวจินตณา ตันติสาครเขต

นางสุณี สัญวงษ์

นางสาววราภรณ์ คำคง

นางสาววัชราภรณ์ ดุมลักษณ์

นายบุญรวย ฉั่ววิเชียร

ชั้น ป.5

นางสานิตย์ เพชรเรือง

นางสาวกรวรรณ สุวรรโณ

นายสุเทพ รักษา

นางสาวณัติญา ชูทอง

นางสาวธนาธิป หมวดมณี

นางสาววรรษพร อยู่ข้วน

นางสาวอตินุช แซ่อุ๋ย

นายธรรมรส สุวรรโณ

ชั้น ป.6

นางเบญญาณัช เตี่ยนกี่

นางสาวสมศรี นวลหนู

นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์

นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์

นางสาวสุนิษา เทิงสูงเนิน

นายอดิเทพ วิชิต

นางจุไรรัตน์ จุรณทรรศน์

ครูต่างชาติ

Mrs. Lum Nwi Ndoe

Miss Jessica P. Logronio

Mr. Kimsoon Bien Rimando

Miss Daryl Deanne Embrado Dano

Mr. Kameswara Rao Palla

Miss Lea Grace Caliso Dano

Mr. Rudolph Phillip Jacobs

Mr. Isaac Tendai Mabiza

Mr. Antonio JR. Veronica Dacles

Miss Tay Hwee Khin