ติดต่อครูประจำชั้น


ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.1/1 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวอัณศยา คงรัตน์

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.1/2 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวพรรษพร ธิบดี

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.2/1 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางรัมภา สรรพกุล

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.2/2 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวณศิภัสร์ อมรอักษรสิทธิ์

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.2/3 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวนิชรัตน์ พันชั่ง

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.2/4 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวธัญฑ์สุภัค พรหมทอง

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.2/5 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวฐปนีย์ โปนุ้ย

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.3/1 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวพจนีย์ ช่วยณรงค์

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.3/2 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวสุธิรา สร้างสมบัติ

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.3/3 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวธนพร สืบกระพันธ์

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.3/4 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวปิยาภรณ์ หัสรินทร์

ไลน์ห้องเรียนชั้น อ.3/5 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางจิตราภรณ์ บูรณชัย

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.1/1 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางจินตนา ชูทอง

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.1/2 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางนลพรรณ อนุรักษ์

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.1/3 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวฐานิษา แซ่ตัน

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.1/4 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางบุษบา โอสถเจริญ

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.1/5 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางจิราวรรณ ปิตะปิลันธน์

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.2/1 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นายชาคริต พงษ์ไทย

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.2/2 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาววจิรา คงเกลา

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.2/3 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียร

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.2/4 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวอัจฉรา จงใจ

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.2/5 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวบุษยมาศ รุ่งแดง

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.3/1 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวโสภิดา ขันชะลี

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.3/2 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.3/3 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวนวินดา ทัพพ์ธนนันท์

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.3/4 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวอนันตยา ป้อมไธสง

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.3/5 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวดารารัตน์ ศิลป์เพ็ชร

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.4/1 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวจินตณา ตันติสาครเขต

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.4/2 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสุณี สัญวงษ์

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.4/3 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาววราภรณ์ คำคง

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.4/4 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาววัชราภรณ์ ดุมลักษณ์

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.5/1 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวกรวรรณ สุวรรโณ

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.5/2 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นายสุเทพ รักษา

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.5/3 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวณัติญา ชูทอง

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.5/4 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวธนาธิป หมวดมณี

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.6/1 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางเบญญาณัช เตี่ยนกี่

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.6/2 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวสมศรี นวลหนู

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.6/3 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์

ไลน์ห้องเรียนชั้น ป.6/4 ชื่อคุณครูประจำชั้น : นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์