เว็บไซต์โรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ที่

รหัสโรงเรียน (smis)

โรงเรียน

อำเภอ

1

37010001

เมืองอำนาจเจริญ

2

37010002

เมืองอำนาจเจริญ

3

37010003

เมืองอำนาจเจริญ

4

37010004

เมืองอำนาจเจริญ

5

37010005

เมืองอำนาจเจริญ

6

37010006

เมืองอำนาจเจริญ

7

37010007

เมืองอำนาจเจริญ

8

37010008

เมืองอำนาจเจริญ

9

37010009

เมืองอำนาจเจริญ

10

37010010

บ้านไร่สมบูรณ์

เมืองอำนาจเจริญ

11

37010011

เมืองอำนาจเจริญ

12

37010012

เมืองอำนาจเจริญ

13

37010013

เมืองอำนาจเจริญ

14

37010014

เมืองอำนาจเจริญ

15

37010015

เมืองอำนาจเจริญ

16

37010016

เมืองอำนาจเจริญ

17

37010017

เมืองอำนาจเจริญ

18

37010018

เมืองอำนาจเจริญ

19

37010019

เมืองอำนาจเจริญ

20

37010020

เมืองอำนาจเจริญ

21

37010021

เมืองอำนาจเจริญ

23

37010023

เมืองอำนาจเจริญ

24

37010024

เมืองอำนาจเจริญ

25

37010025

เมืองอำนาจเจริญ

26

37010026

เมืองอำนาจเจริญ

27

37010027

เมืองอำนาจเจริญ

28

37010028

เมืองอำนาจเจริญ

29

37010029

เมืองอำนาจเจริญ

30

37010030

เมืองอำนาจเจริญ

31

37010031

เมืองอำนาจเจริญ

32

37010032

เมืองอำนาจเจริญ

33

37010033

เมืองอำนาจเจริญ

34

37010034

เมืองอำนาจเจริญ

35

37010035

เมืองอำนาจเจริญ

36

37010036

เมืองอำนาจเจริญ

37

37010037

เมืองอำนาจเจริญ

38

37010038

เมืองอำนาจเจริญ

39

37010039

เมืองอำนาจเจริญ

40

37010040

เมืองอำนาจเจริญ

41

37010041

เมืองอำนาจเจริญ

42

37010042

เมืองอำนาจเจริญ

43

37010043

เมืองอำนาจเจริญ

44

37010045

เมืองอำนาจเจริญ

45

37010046

เมืองอำนาจเจริญ

46

37010047

เมืองอำนาจเจริญ

47

37010048

เมืองอำนาจเจริญ

48

37010049

เมืองอำนาจเจริญ

49

37010050

เมืองอำนาจเจริญ

50

37010051

เมืองอำนาจเจริญ

51

37010052

เมืองอำนาจเจริญ

52

37010053

เมืองอำนาจเจริญ

53

37010054

เมืองอำนาจเจริญ

54

37010055

เมืองอำนาจเจริญ

55

37010056

เมืองอำนาจเจริญ

56

37010057

เมืองอำนาจเจริญ

57

37010059

เมืองอำนาจเจริญ

58

37010060

เมืองอำนาจเจริญ

59

37010061

เมืองอำนาจเจริญ

60

37010062

เมืองอำนาจเจริญ

61

37010063

เมืองอำนาจเจริญ

62

37010064

เมืองอำนาจเจริญ

63

37010065

เมืองอำนาจเจริญ

64

37010067

เมืองอำนาจเจริญ

65

37010068

เมืองอำนาจเจริญ

66

37010069

เมืองอำนาจเจริญ

67

37010070

เมืองอำนาจเจริญ

68

37010071

เมืองอำนาจเจริญ

69

37010072

เมืองอำนาจเจริญ

70

37010073

เมืองอำนาจเจริญ

71

37010074

เมืองอำนาจเจริญ

72

37010075

เมืองอำนาจเจริญ

73

37010076

เมืองอำนาจเจริญ

74

37010077

เมืองอำนาจเจริญ

75

37010078

เมืองอำนาจเจริญ

76

37010080

ห้วยไร่หาดทรายมูล

เมืองอำนาจเจริญ

78

37010083

เมืองอำนาจเจริญ

79

37010084

เมืองอำนาจเจริญ

80

37010085

เมืองอำนาจเจริญ

81

37010086

ชานุมาน

82

37010087

ชานุมาน

83

37010088

ชานุมาน

86

37010091

ชานุมาน

87

37010092

ชานุมาน

88

37010093

ชานุมาน

91

37010096

ชานุมาน

92

37010097

ชานุมาน

93

37010098

ชานุมาน

95

37010100

ชานุมาน

96

37010101

ชานุมาน

97

37010102

ชานุมาน

98

37010103

ชานุมาน

99

37010104

ชานุมาน

101

37010106

ชานุมาน

103

37010108

ชานุมาน

104

37010109

ชานุมาน

105

37010110

ชานุมาน

106

37010111

ปทุมราชวงศา

107

37010112

ปทุมราชวงศา

108

37010113

ปทุมราชวงศา

109

37010114

ปทุมราชวงศา

110

37010115

ปทุมราชวงศา

111

37010116

ปทุมราชวงศา

112

37010117

ปทุมราชวงศา

113

37010118

ปทุมราชวงศา

116

37010121

ปทุมราชวงศา

117

37010122

ปทุมราชวงศา

118

37010123

ปทุมราชวงศา

119

37010124

ปทุมราชวงศา

120

37010125

ปทุมราชวงศา

121

37010126

ปทุมราชวงศา

122

37010127

ปทุมราชวงศา

123

37010128

ปทุมราชวงศา

125

37010130

ปทุมราชวงศา

126

37010131

ปทุมราชวงศา

127

37010132

ปทุมราชวงศา

128

37010133

ปทุมราชวงศา

129

37010134

ปทุมราชวงศา

130

37010135

ปทุมราชวงศา

131

37010136

ปทุมราชวงศา

132

37010137

ปทุมราชวงศา

133

37010138

ปทุมราชวงศา

134

37010139

ปทุมราชวงศา

136

37010141

ปทุมราชวงศา

137

37010142

ปทุมราชวงศา

138

37010143

ปทุมราชวงศา

139

37010144

ปทุมราชวงศา

140

37010145

ปทุมราชวงศา

141

37010146

ปทุมราชวงศา

143

37010148

พนา

145

37010150

พนา

162

37010169

พนา

163

37010170

พนา

164

37010171

เสนางคนิคม

165

37010172

เสนางคนิคม

166

37010173

เสนางคนิคม

167

37010174

เสนางคนิคม

168

37010175

เสนางคนิคม

169

37010176

เสนางคนิคม

170

37010177

เสนางคนิคม

171

37010178

เสนางคนิคม

172

37010179

เสนางคนิคม

173

37010180

เสนางคนิคม

174

37010181

เสนางคนิคม

175

37010182

เสนางคนิคม

176

37010183

เสนางคนิคม

177

37010184

เสนางคนิคม

178

37010185

เสนางคนิคม

181

37010188

เสนางคนิคม

182

37010189

เสนางคนิคม

183

37010190

เสนางคนิคม

185

37010192

เสนางคนิคม

186

37010193

เสนางคนิคม

187

37010194

หัวตะพาน

188

37010195

หัวตะพาน

190

37010197

หัวตะพาน

191

37010198

หัวตะพาน

192

37010199

หัวตะพาน

193

37010200

หัวตะพาน

194

37010201

หัวตะพาน

195

37010202

หัวตะพาน

197

37010204

หัวตะพาน

198

37010205

หัวตะพาน

199

37010206

หัวตะพาน

200

37010207

หัวตะพาน

201

37010208

หัวตะพาน

202

37010209

หัวตะพาน

203

37010210

หัวตะพาน

204

37010211

หัวตะพาน

205

37010212

หัวตะพาน

206

37010213

หัวตะพาน

207

37010214

หัวตะพาน

208

37010215

หัวตะพาน

209

37010216

หัวตะพาน

211

37010218

หัวตะพาน

212

37010219

หัวตะพาน

213

37010220

หัวตะพาน

214

37010221

หัวตะพาน