กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายทรงวุฒิ มีศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางลำพูล วังทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เพิ่มเติม

นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เพิ่มเติม

นางจารุวรรณ คูณแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางรัชดา อุทโท

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเสกสิทธิ์ ปอแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เพิ่มเติม

นายชยพล แพงเนตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางพิศประภา โสดาภักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายทรงศักดิ์ พรมโสภา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางอมลณัฐ แก้วกอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัปสร พึ่งพบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวศุภรา ทนุพันธ์

ศึกษานิเทศก์

นางนารีทิพย์ วิเศษอุด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เพิ่มเติม