กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นางนิภาพร ไพรสณฑ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสมเดช ภานุสถิตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายธนิต อุทิตสาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางธรพร วรวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายชาตรี อุปาละ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายจำรัส แสงเผิ่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพรพิศ กาญจนีย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนิลวรรณ พรมเสนา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางละม่อม อดกลั้น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุปราณี แป้นนอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน