กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายชุมพร ไชยงาม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางฟ้าหยาด พรหมกาล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางศิริญา วงศ์พิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวรายุทธ เมืองพิล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว

เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์

พนักงานราชการ