กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

เพิ่มเติม

นางสาวกัญชิสา ช่วงชิง

นิติกรปฏิบัติการ

เพิ่มเติม