หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เพิ่มเติม