ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา

Education Management Information System : EMIS

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรง ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรง ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรง ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรง ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรง ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรง ปีการศึกษา 2556

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

Data Management Center : DMC

D/L ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

D/L ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

D/L ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

D/L ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

D/L ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

D/L ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

D/L ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556

E-mail เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

E-mail ผู้อำนวยการโรงเรียน