กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายวิษณุ เพชรพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสุคนธมาศ บุปผาชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายมังกร พลพวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางมาลินี วายทุกข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ