กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เพิ่มเติม

นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม