ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายทรงวุฒิ มีศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายชุมพร ไชยงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางประกาย กองทอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางนิภาพร ไพรสณฑ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนันทพร เย็นใจ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร