กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุนันทา จารุจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพิ่มเติม

นางธนิศร พัฒนราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางวราภรณ์ สายสมคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางศรีอำนาจ พันธ์พิบูลย์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวศรีนุช โสระเวช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เพิ่มเติม

นางสาวศรีนุช โสระเวช

ลูกจ้างชั่วคราว

เพิ่มเติม