เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 (กลุ่มนโยบายและแผน)

แนวทางการดำเนินงานการศึกษาภาคบังคับ 2545

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ