กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นางประกาย กองทอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เพิ่มเติม

นางพิณทอง ปารดิษฐ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางระพีพร เกิดกลาง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว

หัวหน้าหมวดยานยนต์

นายสมโภชน์ ทาตาสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายอรุณ หน่อจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายอดุลย์ มาลาอุตม์

พนักงานขับรถยนต์

นายภักดี จูมดอก

พนักงานขับรถยนต์

นายจำรัส วงศ์โสภา

พนักงานขับรถยนต์

นายสาริน อุ่นทอง

พนักงานขับรถยนต์

นางบานเย็น ถือเกาะ

แม่บ้าน

นางดวงดาว กองสิน

แม่บ้าน