กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นางสาวนันทพร เย็นใจ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเติม

นางพิสมัย ศรีแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เพิ่มเติม