หลักสูตรสาระการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ลำดับที่

เรื่อง

3

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

เรื่อง "เส้นใยทอฝัน สู่ผลิตภัณฑ์เสื่อกก"

2

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

เรื่อง "ข้าวกล้องภูไทไร้สารพิษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1

หลักสูตรสาระเพิ่มเติม

เรื่อง "สะเต็มศึกษาส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น