หลักสูตรสาระการเรียนรู้

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

เรื่อง "เส้นใยทอฝัน สู่ผลิตภัณฑ์เสื่อกก"

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

เรื่อง "ข้าวกล้องภูไทไร้สารพิษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรสาระเพิ่มเติม

เรื่อง "สะเต็มศึกษาส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น