ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญ