Club de Joves

Recurs adreçat a adolescents i joves, noies i nois, d’entre 14 i 28 anys de l’àmbit de la salut mental que parteix de la mateixa filosofia que la del club social d’adults.

El club de joves vol ser un espai en el que la seva manera particular i diferent d’estar en el món es trobi acollida i respectada, en lloc de estigmatitzada, com sovint succeeix en l’espai social.

El club de joves ha estat pensat i planificat contemplant tot allò que les participants han verbalitzat com les seves necessitats i interessos particulars. Això permet que siguin part activa del procés de creació i que per tant, el sentin i se’l facin seu. Ho entenem a més com una manera de donar cabuda al saber-profà subjectiu que elles representen, davant el saber-expert de les professionals que acompanyem el procés. 

El projecte Club de joves ha estat finançat per l'Ajuntament de Barcelona