แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล

อาจารย์สุรศักดิ์ ศิริศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชา

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565

นายศุภอรรถ ธรรมรัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชา

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565

นายฐิติ โคมกลาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565

นางสาวธนานันต์ เต็งจารึกชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565

นายกิตติศักดิ์ หอมเนียม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565

13ธค.2565 บ.บีควิก เข้าแนะแนว และรับการสรรหานักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2 โทรสาร. 0-3580-0661-2

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th