แผนกวิชาสามัญ

อาจารย์บุญเรือน เอกสิทธิ์

หัวหน้าแผนกสามัญ

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565

อาจารย์ปริญา มีศิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565

อาจารย์สมพร ศรีภุมมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565

อาจารย์ขวัญดาว ศิริแพทย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565

อาจารย์ลัดดาวัล บุญปกครอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

  • แฟ้มสะสมผลงาน

  • รายวิชาสอน 2565


วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2 โทรสาร. 0-3580-0661-2

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th