นายชูชัย หันตรา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพิเนตร ธาระมัต

หัวหน้างานปกครอง

นายศุภอรรถ ธรรมรัตน์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวสุพร คุ้มรักษา

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

และการจัดหางาน


นายฐิติ โคมกลาง

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

และการบริการชุมชน

นางสาวลัดดาวรรณ บุญปกครอง

หัวหน้างานสวัสดิการ

นักเรียน นักศึกษา


วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2 โทรสาร. 0-3580-0661-2

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th