ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายปรีชา แก้วมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรนายสมพร ศรีภุมมา

หัวหน้างานบริหารทั่วไปนางสาวบุญเรือน เอกสนธิ์

หัวหน้างานบุคลากรนางสาวปริญา มิศิริ

หัวหน้างานการเงินนางสาวอุไรพัชร ไลออน

หัวหน้างานบัญชีนายปัญจา พรรณประสาธน์

หัวหน้างานพัสดุนายชูบุญเย็น คุปตะนาวิน

หัวหน้างานอาคารสถานที่
อาจารย์บัณฑิต ผ่องโต

หัวหน้างานทะเบียนนายณัฐคมน์ ลีละสุนทเลิศ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2 โทรสาร. 0-3580-0661-2

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th