นายสมพร ศรีภุมมา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน


นางสาวกนกวรรณ บุตร์ศรี

เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2    โทรสาร. 0-3580-0661-2 

Email: grad@aitc.ac.th        www.aitc.ac.th