นางสาวบุญเรือน เอกสนธิ์

หัวหน้างานบุคคลากร

นายสมพร ศรีภุมมา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสุพร คุ้มรักษา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวลัดดาวรรณ บุญปกครอง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์

เจ้าหน้าที่


ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2 โทรสาร. 0-3580-0661-2

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th