นางสาวปริญา  มิศิริ

หัวหน้างานการเงิน

นายยุทธนา แสนกันคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสมใจ ล้อมหัดไทย

เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวกนกพร  หอมกระโทก

เจ้าหน้าที่การเงินวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2    โทรสาร. 0-3580-0661-2 

Email: grad@aitc.ac.th        www.aitc.ac.th