ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือนายสุรศักดิ์ ศิริศิลป์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอารียา พรมชาติ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณนางสาวอุไรพัชร ไลออน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนายอรรถวุฒิ เจริญราศรี

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายอาดือนัน เจ๊ะเลาะ

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นายสุพิชัย แสงสุวรรณ

หัวหน้างานความร่วมมือ


วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2 โทรสาร. 0-3580-0661-2

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th