นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

นายสุรศักดิ์ ศิริศิลป์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นางสาวอารียา พรมชาติ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวอุไรพัชร ไลออน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นายอรรถวุฒิ เจริญราศรี

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายอาดือนัน เจ๊ะเลาะ

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์


นายสุพิชัย แสงสุวรรณ

หัวหน้างานความร่วมมือ


วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2 โทรสาร. 0-3580-0661-2

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th