ฝ่ายวิชาการ

งานวัดผลและประเมินผล

นายยุทธนา แสนกันคำ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

example@mail.com

 08 8888 8888 

นางสาวขวัญดาว ศิริแพทย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

example@mail.com

 08 8888 8888 

นางสาวจิราพร มงคล

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

example@mail.com

 08 8888 888

ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล

 ข่าวสารงานวัดผลและประเมินผล