ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

1.ตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาว่าอยู่ แผนกฯ/สาขา/กลุ่ม(ปวช,ม.๖) อะไร?

2.กดเลือก แผนกฯ/สาขา/กลุ่ม(ปวช,ม.๖) เพื่อดูยอด หรือ พิมพ์ใบแจ้งยอด ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าลงทะเบียน

3.การชำระเงินค่าลงทะเบียน

# ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง online ของธนาคารได้

โดยโอนเงินตามยอด ที่แจ้งไว้ตาม แผนกฯ/สาขา/กลุ่ม(ปวช,ม.๖) ของนักศึกษา

# ท่านต้องไปเขียนใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน ที่ธนาคารกรุงไทย ตามตัวอย่างตอนท้ายของใบแจ้งยอด

ที่แจ้งไว้ตาม แผนกฯ/สาขา/กลุ่ม(ปวช,ม.๖) ของนักศึกษา

4.แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนทาง กลุ่ม LINE

# เพิ่มกลุ่ม LINE งานทะเบียนและวัดผล63 โดยการ SCAN QR CODE ที่หน้าเว็ป

# บันทึกหลักฐานการชำระเงิน(กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง online ของธนาคาร)

# ถ่ายรูปเอกสารการชำระเงิน(กรณีเขียนใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน ที่ธนาคาร)

# ส่ง หลักฐานการชำระเงินที่บันทึก หรือ รูปเอกสารการชำระเงินที่ถ่าย

พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล แผนกฯ/สาขา/กลุ่ม(ปวช,ม.๖) มาทางกลุ่ม LINE งานทะเบียนและวัดผล63

ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ใบรายงานการลงทะเบียนรายวิชา

ประเภทช่างอุตสาหกรรม

1.สาขาแมคคาทรอนิส์และหุ่นยนต์ ปวช. ม.๖

2.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) ปวช. ม.๖

3.สาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ปวช. ม.๖

4.สาขาเทคนิคการผลิต ปวช. ม.๖

5.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ปวช. ม.๖

6.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. ม.๖

7.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ม.๖

8.สาขาเทคโนโลยีระบบราง ปวช. ม.๖

ประเภทพาณิชยกรรม(บริหารธุรกิจ)

1.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปวช. ม.๖

2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. ม.๖

3.สาขาวิชาการตลาด ปวช. ม.๖

QR CODE กลุ่ม LINE งานทะเบียนและวัดผล63

ติดต่อ สอบถาม สมัครเรียนได้ที่

งานทะเบียน บริหารทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

๕๕ หมู่ ๙ ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐

โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๐๖๖๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๘๐ ๐๖๖๑ ต่อ ๑๐๖(งานทะเบียน)

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th