งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันระหว่างนักศึกษาระบบทวิภาคี กับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารของส่วนงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เอกสารคำร้องขอออกฝึกอาชีพ

สถานประกอบการที่ร่วมมือ

เอกสารสัญญาการฝึกอาชีพ

คำร้องทั่วไปงานทวิภาคี

กิจกรรมอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

ภาพกิจกรรม