งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอาจารย์อรรถวุฒิ   เจริญราศรี

 หัวหน้างาน

อาจารย์ไตรภพ   ไชยชมภู

                            เจ้าหน้าที่


นายนภัทร สนธิไชย

เจ้าหน้าที่


นางสาวเกศรินทร์ ศรีพนม

                            เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2    โทรสาร. 0-3580-0661-2 

Email: grad@aitc.ac.th        www.aitc.ac.th