อาจารย์ปัญจา พรรณประสาธ์

หัวหน้าสาขาวิชา

 • แฟ้มสะสมผลงาน

 • รายวิชาสอน 2565

อาจารย์นภัทร สนธิไชย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 • แฟ้มสะสมผลงาน

 • รายวิชาสอน 2565

อาจารย์สุพร คุ้มรักษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 • แฟ้มสะสมผลงาน

 • รายวิชาสอน 2565

อาจารย์ไตรภพ ไชยชมภู

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 • แฟ้มสะสมผลงาน

 • รายวิชาสอน 2565

อาจารย์สุจิตรา แก้วหอมสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 • แฟ้มสะสมผลงาน

 • รายวิชาสอน 2565

อาจารย์อุไรพัชร ไลออน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 • แฟ้มสะสมผลงาน

 • รายวิชาสอน 2565


วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2 โทรสาร. 0-3580-0661-2

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th