ดร.สมชาติ  บุญศรี

หัวหน้าสาขาวิชา


อาจารย์อภิสิทธิ์  ภูผิวผา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาจารย์สิทธิพล   ศรีวิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2    โทรสาร. 0-3580-0661-2 

Email: grad@aitc.ac.th        www.aitc.ac.th