แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล

อาจารย์สุรศักดิ์ ศิริศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชา


นายศุภอรรถ ธรรมรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


นางสาวธนานันต์  เต็งจารึกชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


นายภาสกร  อ่อนละมูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


           แผนกตัวถังและสีรถยนต์

อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พันคง

หัวหน้าสาขาวิชาดร.สมชาติ บุญศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์สุพิชัย แสงสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์อภิสิทธิ์  ภูผิวผา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาจารย์สิทธิพล ศรีวิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิเนตร  ธารามัน

หัวหน้าสาขาวิชา


อาจารย์ยุทธนา  แสนกันคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ธนกฤต  พรหมศร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

อาจารย์ยุทธนา  แสนกันคำ

หัวหน้าสาขาวิชา


นางสาวพิชญา  สมร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาแผนกวิชาเทคนิคโลหะ

อาจารย์ยุทธนา    แสนกันคำ

หัวหน้าสาขาวิชา


อาจารย์อารียา   พรมชาติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาจารย์ธนกฤต   พรหมศร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 อาจารย์บัณฑิต  ผ่องโต

หัวหน้าสาขาวิชาอาจารย์อรรถวุฒิ   เจริญราศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

อาจารย์อรวรรยา  วัดตะโร

หัวหน้าสาขาวิชา


อาจารย์อรรถวุฒิ   เจริญราศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

อาจารย์สุพิชัย  แสงสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชา


ดร.สมชาติ   บุญศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  พันธ์คง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์สิทธิพล ศรีวิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์อภิสิทธิ์ ภูผิวผา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


แผนกวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์

ดร.สมชาติ   บุญศรี

หัวหน้าสาขาวิชา


อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พันธ์คง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์สุพิชัย  แสงสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาจารย์สิทธิพล  ศรีวิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์อภิสิทธิ์   ภูผิวผา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2    โทรสาร. 0-3580-0661-2 

Email: grad@aitc.ac.th        www.aitc.ac.th