นายทัศนัย ฉุนชื่นจิต

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ดร.สมชาติ บุญศรี

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและพัฒนาหลักสูตร

นายวีระวัฒน์ จูสมบุญ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายนภัทร สนธิไชย

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวขวัญดาว ศิริแพทย์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry Technical College

55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร.0-3580-0661-2 โทรสาร. 0-3580-0661-2

Email: grad@aitc.ac.th www.aitc.ac.th