Kontaktný formulár

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dopytujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby spoločnosť AVE Fermo s.r.o. spracovala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti spoločnosti AVE Fermo s.r.o. a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spoločnosť AVE Fermo s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dopytujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Dopytujúci udeľuje spoločnosti AVE Fermo s.r.o. tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dopytujúci odvolať kedykoľvek formou emailu na info@airvessel.eu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dopytujúceho spoločnosti AVE Fermo s.r.o.