อาหารและโภชนาการ

นางสาวณัฐณี เพชรช่วย

หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผู้สอน

นางสาวปรียานุช อ่าวลึกน้อย

ครูผู้สอน

นางสาวสุชัญญา เขียวดำ

ครูผู้สอน