สามัญสัมพันธ์

นายนราธิป แข็งแรง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/ครูผู้สอนรายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

นางราณี สาครจิตร

ครูภาษาอังกฤษ

นางขจิตรศรี ศรีทนนท์

ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวบุญช่วย มุกดา

ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวละเอียด ดินแดง

ครูภาษาไทย

นางสาวพรประภา เทพบุตร

ครูคณิตศาสตร์

นางสาวยุวดี กรดนวล

ครูวิทยาศาสตร์

นายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ

ครูสังคม