ช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอาทร รอดขวัญ

หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผู้สอน

นายเจตษฎา ยะหวา

ครูผู้สอน

นายสมพล สมมาตย์

ครูผู้สอน

นายสานนท์ ศรีเปารยะ


นายเอกพงค์ แย้มยิ่ง