ช่างยนต์

นายอัคเดช ลักลำ

หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผู้สอน

นายธนธร ถาวรไชย

ครูผู้สอน

นายสมคิด บ้านนบ

ครูผู้สอน

นายพัชร ทิพย์ดี

ครูผู้สอน