คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวอารยา พันธ์เมธาฤทธิ์

หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผู้สอน

นางสาวยุวรัตน์ ยนเย็นจำ

ครูผู้สอน