การโรงแรม

นางสาวอรวรรณ เพ็ชรเล็ก

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวภครรณ วงษา

ครูผู้สอน