การบัญชี

นางอุไรวรรณ รอดขวัญ

หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผู้สอน

นางสาวดวงใจ บุตรเด็น

ครูผู้สอน